Experiment De Silleplein

Experiment De Silleplein 2019-08-26T13:43:55+00:00

Project Description

Ervaren is soms veel beter dan een mogelijke verandering op papier zien. De gemeente Den Haag vroeg ons daarom om een experiment met de openbare ruimte te begeleiden op het De Silleplein. We hebben een straat afgesloten en een tijdelijk plein  aangelegd, zodat bewoners drie maanden lang konden ervaren wat dan zou gebeuren. Bewoners mochten uiteindelijk stemmen of het plein permanent zou worden of dat de oude situatie gecontinueerd zou worden. Een meerderheid van de bewoners stemden uiteindelijk voor het plein.

Vooraf

In Bezuidenhout worden straten en pleinen heringericht via een actief participatieproces. In de De Sillestraat is een plantsoen waar omheen gereden kan worden; het De Silleplein. Op het De Silleplein konden bewoners het niet eens worden over hoe auto’s in de toekomstige inrichting over het plein rijden en of er meer autovrije openbare ruimte moest komen. De gemeente stelde een experiment met de openbare ruimte voor om de toekomstige situatie tijdelijk aan te leggen, zodat iedereen zou kunnen ervaren of dit prettig is of dat het juist niet functioneert. De gemeente vroeg ons om het experiment op te zetten en te begeleiden. Wij hebben vervolgens kaders opgesteld en een drietal mogelijke tijdelijke  inrichtingen ontworpen en deze besproken met buurtbewoners. Op een tweede avond hebben we besproken hoe uiteindelijk een keuze gemaakt gaat worden over de toekomstige verkeersstructuur, namelijk via een stemming waarbij de meerderheidsstem doorslaggevend is.

Het experiment

In mei is de De Sillestraat afgesloten en is het tijdelijke plein aangelegd. Tijdelijke parkeerplekken zijn gemaakt en ruimte voor groen, spelen, fietsen en zitten kwam in plaats van een straat. De gebruikte materialen waren voorradig of worden op andere plekken hergebruikt. Een patroon is op straat geschilderd met buurtbewoners om het experimentele karakter te benadrukken.

Drie maanden stond het plein in het zonnetje. Kinderen speelden, ouders kletsten en ‘s avonds was het de plek voor een borrel en hapje. Op de Nationale Buitenspeeldag was een gezellige activiteit en BBQ georganiseerd. Bewoners waren vooral enthousiast over de speelmogelijkheden en het vele groen met fleurige bloemen. Ook de fietsenstallingen werden gewaardeerd.

De Stemming

In juli mochten de bewoners van het plein en aangrenzende straatdelen stemmen. Ieder huishouden kreeg een unieke stemcode waarmee online of op papier gestemd kon worden. De opkomst was 47% en de meerderheid (53%) koos voor de variant waarbij meer autovrij openbare ruimte was, dezelfde opzet als tijdens het experiment.

Evaluatie

Bij de evaluatie stond de vraag centraal of het experiment een nieuwe manier is van participeren en hoe het intern en externe proces is verlopen. Informatie voor de evaluatie is gekregen via vragenformulieren aan bewoners en betrokken stakeholders. Opvallend was dat een groot aantal nieuwe bewoners hebben meegedaan, want meer dan de helft gaf aan eerder niet betrokken te zijn geweest in het participatieproces. Het merendeel van de stemmen was online, dus een goede online aanwezigheid is essentieel. Verder gaf men aan het experiment een goede manier te vinden om te ervaren wat zou kunnen gaan gebeuren. Bij het proces waren veel partijen verlopen en het verwachtingsmanagement speelt hierbij een grote rol om teleurstellingen te voorkomen. De evaluatie kunt u downloaden; klik hier.

Vervolg

Met de resultaten van de stemming en evaluatie is door de gemeente Den Haag een plan gemaakt voor de definitieve inrichting. Het plan is met de bewoners besproken en wordt de komende maanden afgerond.

Onze rol

Wij waren gevraagd als onafhankelijk bureau. Wij hadden geen bemoeienis met met voortraject en ook niet bij het maken van het ontwerp voor de toekomstige inrichting. Wij hebben twee bewonersavonden georganiseerd, het ontwerp gemaakt, de uitvoering van het experiment met de openbare ruimte begeleid, het experiment gedraaid en de evaluatie geschreven. De communicatie en de organisatie van activiteiten hebben wij gezamenlijk met het stadsdeel Haagse Hout en de Pleinenwerkgroep Bezuidenhout uitgevoerd.

Leuk om te weten

Platform STAD haalde tijdens het STAD gesprek ‘Samen werken aan Den Haag  #zodus’ 10 tips op voor het nieuwe college’ (november 2017).  Tip nummer 4 is “Experimenteer” en het experiment op het de Silleplein is hier als voorbeeld opgenomen hoe experimenten in de stad kunnen worden gedaan.

Ook Omgevingsweb heeft over het experiment gepubliceerd. Kijk eens op hun site over nieuwe vormen van participatie.